PL EN

Artykuły

Publikacje według lat:

2018

Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty, w Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 80, nr 4.

Exploring transnational entrepreneurship. Immigrant entrepreneurs and foreign-born returnees in the Italian ICT sector, Journal of Small Business & Entrepreneurship, DOI: 10.1080/08276331.2018.1429803 Brzozowski, J. Cucculelli, M., Surdej, A.

Architektura instytucjonalna strefy euro a dynamika przemian Unii Europejskiej, w Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, no. 1.

2017

Evidence, persuasion and power: Diplomats in international organizations, w OECD Observer, nr 4/2017.

Maier, J.,Faas, T., Surdej, A., i inni(2017)This time it’s different? Effect of the Eurovision Debate on young citizen’s and its consequence for EU democracy – evidence from a quasi-experiment in 24 countries, w Journal of European Public Policy, Published on line 20 stycznia 2017.

2016

Surdej A., Gołębicka A., Kelm H., Sadowski A.(2016), Koszty wychowania dzieci w Polsce 2016r., Centrum im. A. Smitha, Warszawa, 2016r.

What Determines the Innovativeness of Polish Family Firms? Empirical Results and Theoretical Puzzles, w Budapest Management Review, XLVII. ÉVF. 2016. 11. SZÁM/ ISSN 0133-0179 DOI: 10.14267/VEZTUD.2016.11.05.

Rola muzeów w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa, (2016) w Zeszyty Naukowe UEK, nr 2/950, s. 93-107, DOI: 10.15678/ZNUEK.2016.0950.0206/.

Czy firmy rodzinne są mniej innowacyjne? Mity, fakty i mechanizmy, w Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVII, Zeszyty 6, Część 2.

Rozwój a fragmentaryzacja nauk społecznych, w K. Jarecka-Stępień, A. Surdej(red.)Tożsamość i efektywność. W poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, , ISBN 978-83-8019-542-4, 2016.

ICT and Productivity: What Skills and How Polish Universities Teach to Increase the Productivity Potential of ICT? [w:] C. Larsen, S. Rand, A. Schmid, P. Holopainen, P. Jokikaarre, K. Kuusela, N. Alapuranen (red.) Digital (R)evolution and Its Effects on Labour: Opportunities and Challenges for Regional and Local Labour Market Monitoring, Rainer Hampp Verlag: München,  ISBN 978-3-95710-069-6: 149-172.

2015

Is there a higher education bubble in Central and Eastern Europe, w A. Surdej, M. Kędzierski(red.)Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Adam Marszałek Toruń.

2014
Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej, w Studia z polityki publicznej, nr 4/2014.

Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, w Przedsiębiorczość i zarządzania, tom XV, zeszyt 7.

Small Firms and Investment in Skills: the Case of Poland, in Christa Larsen, Alfons Schmid, Rolf Keil(eds)Sustainable Economy and Sustainable Employment: Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring, Rainer Hampp Verlag, Munchen Merig, 2014.

The scenarios for the future of EU public policies: the perspective of the theory of public goods, in Poznań University of Economics Review, nr 4 vol.14, 2014

Transnational ties and performance of immigrant entrepreneurs: the role of home-country conditions, in Entrepreneurship and Regional Development, 9/2014 (together with J. Brzozowski and M. Cucculelli).

2013
Surdej A.(2013)Ewaluacja w polityce publicznej, Difin, Warszawa.

Wydatki publiczne a kwalifikacje zawodowe: kryteria, dylematy i rozwiązania instytucjonalne, w MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (4/2013) October-December.

Muzea mają znaczenie? O odpowiedzialności za wykorzystanie potencjału polskich muzeów, „Biuletyn Programowy NIMOZ”, nr 11, 2013.

2012
Paradigm lost, paradigm rediscovered?: Prospects for the development of solidarity-oriented economy in post-communist Poland, in International Journal of Sociology and Social Policy, nr 1-2/ 2012 (2012 – (with Jerzy Buzek).

Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski (The Development of the system of elderly care for dependent persons in France – implications for Poland), in Polityka społeczna, nr 1/2012, (with Jan Brzozowski).

2011
Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 855(2011), s. 75-96 (ISSN 1898-6447) (with K. Wach).

Globální finanční krize: implikace pro Polsko, w RevuePolitika, 4/2011 (po czesku).

2010
Dandashly, A., Surdej, A., Tendera-Właszczuk(ed.)Global Financial Crisis and Eurozone Enlargement, Adam Marszałek Publishing House, Torun, 2010.

A. Surdej, K. Wach,Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Diffin Warszawa, 2010

A. Surdej, K. Wach,Succession Choices in Family Businesses, Adam Marszałek, 2010.
2009

A. Surdej,Information Systems for Labour Market Policies: The Case of Poland, w C. Larsen,M.Mevius,J. Kipper, A. Schmid(red.)Information Systems for Regional Labour Market Monitoring, 2009, Rainer Hampp Verlag.

A. Surdej, K. Żurek,Food Safety in Poland: Standards, Procedures and Regulations, w E. Vos, M. Everson,Uncertain Risks Regulated, Routledge, 2009.

A. Surdej,Inflow and Outflow of Informal Care Workers in the Case of Poland: Labour Market and Public Policy Implications, w C. Larsen, A. Joost, S. Heid(red.)Illegal Employment in Europe. The Situation in Private Homes of the Elderly, 2009, Rainer Hampp Verlag, Munchen.

A. Surdej, E. Slezak,Formal and Informal Work in a Transition Country: the Case of Poland, w B. Pfau-Effinger, L. Flaquer, P. Jensen, Formal and Informal Work. The Hidden Work Regime in Europe, 2009, Routledge, London.

A. Surdej,Time Horizons and Institutional Underpinnings of Local Development, w P. Blokker, B. Dallago(red.)Regional Diversity and Local Development in the New Member States, 2009. Palgrave Macmillan.

A. Surdej, Recovery and Growth in Poland after World War II, w A. Bonoldi, A. Leonardi, Recovery and Development in European Periphery (1945-1960), Il Mulino, Bologna, 2009.

A. Dandashly, A. Surdej, H. Tendera-Właszczuk, Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area, w Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, red. A. Dandashly, A. Surdej, H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

2008
Współzależność gospodarcza a narodowe państwo dobrobytu, w Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych, nr. 791, s. 31-53.

Food Safety in Poland: Standards, Procedures and Institutions, in Uncertain risk regulated ed. by E. Vos, M. Everson, Routledge 2008 (with K. Zurek).

Strategies for the Single Market Regulation: In search of efficient methods to reduce regulatory fragmentation, in Leszek Jesien (ed.)The Modes and Methods of European Union Activity, Tischner European University Krakow, 2008.

Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, w Środowisko i warsztat ewaluacji / pod red. Agnieszki Haber i Macieja Szałaja, PARP Warszawa, 2008.

Władza informacji – polityki publiczne w świetle nowoczesnych funkcji państwa, w Dialog Społeczny, nr 4/2008.

Rząd lokalny: cierpliwe konstruowanie podstaw dobrobytu, w Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 2/2008.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (wspólnie z K. Wach)[w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, ZPiGP IG Uniwersytet Pedagogiczny – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków 2008, s. 75-81

Gospodarka – wspólnota – solidarność [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, ZPiGP IG Uniwersytet Pedagogiczny – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków 2008, s. 75-81

Small and Medium-sized Enterprises in Poland (wspólnie z K. Wach) [w:] The Selection of ERENET Profile After the First 10 Issues, Corvinus University of Budapest, Budapest 2008, pp. 163-167 (ISSN 1789-624X) (reprint).

Entrepreneurship as the Challenge for Polish Economy in the 21st Century (wspólnie z K. Wach) [w:] VI. Nemzetközi Konferencja A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából (Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia Wydziału Ekonomii), II. kötet (tom II), red. A. Somogyi, Miskolci Egyetem – Gazdaságtudományi Kar (Uniwersytet w Miszkolcu – Wydział Ekonomii), Miszkolc-Lillafüred, 2007. október 10-11 (10-11 października 2007), s. 169-176 (ISBN 978-963-661-788-2).

Small and Medium-sized Enterprises in Poland, (wspólnie z K. Wach) „ERENET Profile”, 2007, vol. II, no. 4, p. 9-13.

2007
O pożytkach i ograniczeniach podejścia sieciowego do analizy zjawisk gospodarczych, in: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Kraków, AE 2007.

Revolution as State Building(2007)in European Political Science, n.4, vol.6.

Ob dieterminantah vliania na politku Evropiejskiego Sotrudniczestwa, in Evropa, nr 3/2007 (in Russian).

Supporting Youth Entrepreneurship: the Case of Poland, in Bruno Dallago, Paul Blokker(red.)Youth Entrepreneurship and Local Development in Eastern Europe, Asgate Publishing, 2007.